Europa Meridionalis.

Interscyplinarne studia bizantyńsko-słowiańskie

 • Przejdź na dół strony
 • Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Historii Bizancjum
 • Adres: ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź
 • Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93

Europa Meridionalis. Interscyplinarne studia bizantyńsko-słowiańskie to nowy kierunek studiów, powstający na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego dzięki współpracy łódzkich historyków i filologów - bizantynologów z Katedry Historii Bizancjum, slawistów z Zakładu Paleoslawistyki i Kultury Ludowej, a także zaproszonych ekspertów.
Jest adresowany do studentów ambitnych, chcących poznać jeden z najciekawszych regionów Europy, bliski nam, a jednak egzotyczny – jego historię, kulturę, wierzenia, języki. Bogaty, szeroki kontekst i humanistyczny, interdyscyplinarny charakter pozwalają nie tylko zrozumieć jeden z najbardziej niezrozumianych obszarów politycznych i kulturowych naszego kontynentu, ale też zyskać nowe perspektywy postrzegania dziejów i kultury Europy oraz wiele praktycznych umiejętności pozwalających na spożytkowanie wiedzy w różnych profesjach i rolach społecznych. Łódzki ośrodek bizantynistyczny (największy w Polsce), działający bez przerwy od ponad pięćdziesięciu lat, a kontynuujący tradycje jeszcze przedwojenne, prężne grono łódzkich slawistów, zasobne biblioteki, nowoczesne warunki i klasyczne, humanistyczne metody nauczania – wszystkie te elementy umożliwiają stworzenie studiów na najwyższym europejskim poziomie. Nie stawiamy warunków wstępnych poza chęcią poszerzania wiedzy, otwartością na świat, gotowością do regularnej lektury i nauki języków.Jeżeli przygotowany projekt zostanie zaakceptowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku akademickim 2011/2012 zostaną uruchomione studia stacjonarne I stopnia. Kierunek studiów ma charakter unikatowy – UŁ będzie jedyną prowadzącą go, według autorskiego programu, uczelnią w Polsce. Nasz projekt jest w tej chwili opiniowany i oceniany w ministerstwie – w tym miejscu podamy wszystkie aktualności, gdy tylko procedura dobiegnie końca.Prosimy o zadawanie pytań autorom kierunku – odpowiemy na każde pytanie: bizancjum@uni.lodz.pl
SYLWETKA ABSOLWENTA


Studia pozwalają połączyć szereg istotnych wartości w instrumentarium współczesnego humanisty od szerokiego oczytania w niełatwych, a ważnych dla europejskiej tożsamości dyscyplinach poznawczych i znajomości języków obcych po gromadzenie, przetwarzanie i prezentowanie informacji, nowoczesne techniki informacyjne, jak również merytoryczny udział dyskusji publicznej, przedstawianie i argumentowanie własnego stanowiska. Zdobyta w toku sześciu semestrów studiów szeroka i wielowarstwowa humanistyczna wiedza umożliwi Absolwentom lepsze zrozumienie świata, interpretowanie genezy i konsekwencji przeszłości i teraźniejszości, gwarantuje zyskanie szerokich horyzontów intelektualnych i erudycję. Studia umożliwiają zrozumienie bieżących zjawisk społecznych, mentalności mieszkańców oraz dziedzictwa niezwykle zróżnicowanego etnicznie, religijnie i mentalnie obszaru kulturowego Europy, zdolność do reorientacji w ramach obranej ścieżki zawodowej i w kontekście posiadanych rzadkich umiejętności, biegłą znajomość języków obcych. Absolwenci studiów bizantyńsko-słowiańskich posiadać będą potencjał do pracy związanej z regionem o kluczowym znaczeniu dla Unii Europejskiej. Bogata paleta przedmiotów poświęconych historii oraz kulturze materialnej i duchowej daje studentom dużo więcej niż tylko interesujący materiał do badań w unikatowym, polidyscyplinarnym obszarze wiedzy. Poszczególne zajęcia specjalistyczne uczą specyficznych umiejętności o szerokim zawodowym zastosowaniu, zaś obowiązkowe lektoraty zwiększają możliwości uzyskania pracy o różnym charakterze. Absolwent kierunku Europa Meridionalis przygotowany jest do pracy w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, dyplomacji, urzędach państwowych, administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, kontakty międzyregionalne i międzynarodowe itp. Wielorakie umiejętności czynią go świetnie przygotowanym do pracy w instytucjach analitycznych i badawczych, nie tylko bałkanistycznych. Poza tym może pracować w instytucjach popularyzujących kulturę europejską, w tym poprzez przekłady literatury pięknej bądź naukowej, w wydawnictwach, instytucjach kulturalnych, placówkach oświatowych. Szeroka i analityczna wiedza, w tym zwłaszcza w zakresie bizantynologii, slawistyki, nauk historycznych, językoznawstwa i studiów klasycznych predestynuje go do wyboru dalszych interdyscyplinarnych studiów humanistycznych II i III stopnia oraz do podjęcia kariery naukowej (w tym w dyscyplinach swoistych, jak bizantynologia, slawistyka, kulturoznawstwo, dyscypliny historyczne, politologia itp.).
GŁÓWNE PRZEDMIOTY


W centrum zainteresowania znajduje się wschodniorzymski-bizantyński i południowosłowiański-bałkański obszar kulturowy w całym jego bogactwie od starożytności do dnia dzisiejszego. Na program studiów składa się kilka modułów zajęć:


 1. językowy (780 godzin - nauka praktyczna języków: bułgarskiego, nowogreckiego, greki klasycznej; historia pisma słowiańskiego)

 2. historyczny (240 godzin - dzieje Europy Południowo-Wschodniej od starożytności do XXI w.)

 3. kulturowy (270 godzin - zabytki Europy Południowo-Wschodniej; dzieje piśmiennictwa bizantyńskiego i południowosłowiańskiego; kultura ludowa)

 4. religioznawczy (90 godzin - mitologia słowiańska; wstęp do prawosławia; liturgia i obrządek Kościoła wschodniego)

 5. zawodowy i warsztatowy (60 godzin - geografia turystyczna Bałkanów / redagowanie tekstów; organizacja imprez turystycznych / podstawy translatoryki; warsztat bizantynisty; warsztat paleoslawisty)

 6. proseminaria i seminaria dyplomowe (120 godzin - bizantynistyczne i paleoslawistyczne)

 7. przedmioty pozostałe (420 godzin - w tym swobodnie wybierane spośród rokrocznie ogłaszanej oferty, a także realizowane na innych wydziałach UŁ).Część przedmiotów wpisana jest w program konkretnych semestrów, pozostałe studenci realizują w czasie przez siebie wybranym.
ZASADY REKRUTACJI


kategoria przedmiotu | przedmioty

1. (maksymalnie jeden, wymagany) | historia, w. o s., geografia, język polski, matematyka

2. (maksymalnie jeden, wymagany) | język obcy nowożytny

3. (maksymalnie dwa, niewymagane) | drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka, filozofia

Copyright ©2008 Katedra Historii Bizancjum UŁ

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a

Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93

Adres E-mail: bizancjum@uni.lodz.pl

Za wykonanie strony nie zostały pobrane żadne honoraria. Zawartość merytoryczną oraz aktualizacje treści strony internetowej Katedry Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego opracowuje Andrzej Kompa, natomiast oprawa graficzna i informatyczna strony została wykonana przez Sebastiana Buzara.

Na stronie zostały wykorzystane ikony Silk zgodnie z licencją CCA 2.5

Internet Explorer 6.0 nie jest wspierany przez tę stronę, zaleca się uaktualnienie do Internet Explorer 7 lub instalacje Mozilla Firefox

do góry Przejdź do góry strony